Trở lại

    Bảo mật

  1. Tôi có cần phải xác minh tài khoản Deriv của mình không?

  2. Việc xác minh mất bao lâu?

  3. Tại sao giấy tờ của tôi bị từ chối?

  4. Tôi có cần phải xác minh tài khoản Deriv của mình không?

    ChevronCreated with Sketch.

Tôi có cần phải xác minh tài khoản Deriv của mình không?

Không, bạn không cần xác minh tài khoản Deriv của mình trừ khi được yêu cầu. Nếu tài khoản của bạn được yêu cầu xác minh, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email để bắt đầu quy trình và cung cấp cho bạn các hướng dẫn rõ ràng về cách gửi tài liệu của bạn.

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.