ආපසු

පැමිණිලි පටිපාටිය

  1. පැමිණිල්ලක් යනු කුමක්ද?
  2. මට​ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ කෙසේද?
  3. පැමිණිල්ලක් කිරීමේදී මා ඇතුළත් කළ යුතු තොරතුරු මොනවාද?
  4. මම සජීවී කථාබස් හරහා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ පසු කුමක් සිදුවේ ද?
  5. ඔබේ පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායමේ ප්‍රතිචාරය​ ගැන මා සතුටු නොවන්නේ නම් මා කුමක් කළ යුතුද?
  6. මට මුලින්ම ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නවා වෙනුවට සෘජුවම නියාමක වෙත යා හැකි ද?
  7. මගේ පැමිණිල්ලේ ප්‍රතිඵලය ගැන මා අසතුටට පත්වන්නේ නම් කුමක් කළ යුතු ද?