ආපසු

ආරක්ෂාව​

  1. මම මගේ Deriv ගිණුම සත්‍යාපනය කළ යුතුද?
  2. සත්‍යාපනය කිරීමට​ කොපමණ කාලයක් ගතවේද?
  3. මගේ ලේඛන ප්‍රතික්ෂේප කළේ ඇයි?
  4. මට මගේ දුරකථනය අහිමි විය. මම ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය (2FA) අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?
  5. මම Deriv පාරිභෝගික සහය ලෙස පෙනී සිටින අයගෙන් ලැබෙන​ ඉ-තැපැල් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?