Bộ tính phí chuyển đổi

Các công cụ cho nhà giao dịchright arrow

Máy tính phí qua đêm

Phần mềm hoán đổi của chúng tôi giúp bạn ước tính phí hoán đổi cần thiết để giữ các vị thế của bạn mở qua đêm trên Deriv MT5 (DMT5).

Tổng hợp

Tài chính

0

Cách tính phí qua đêm

Đối với các chỉ số tổng hợp, phí qua đêm được tính toán hàng năm cho các vị thế dài và ngắn hạn theo công thức sau:

Phí qua đêm = khối lượng × kích thước hợp đồng × giá tài sản × (tỷ lệ phí qua đêm ÷ 100) ÷ 360

Điều này cung cấp cho bạn phí qua đêm bằng USD.

Ví dụ về cách tính

Giả sử bạn muốn giữ 0,01 lô Chỉ số Biến động 75 mở trong một đêm với giá tài sản là 400.000 USD và phí qua đên là -7,5

swap synthetic formula
swap synthetic formula mobile
  1. Cỡ hợp đồng là một lô tiêu chuẩn của Chỉ số Biến động 75 = 1
  2. Nếu tỷ lệ qua đêm là dương, tài khoản của bạn sẽ được cộng thêm bằng số tiền hoán đổi. Nếu giá trị âm, tài khoản của bạn sẽ bị trừ đi.

Vì vậy bạn sẽ cần phải trả phí qua đêm là 0,83 USD để giữ vị thế mở trong một đêm.