Bộ tính pip

Bộ tính pip của chúng tôi giúp bạn ước tính giá trị pip trong các giao dịch để bạn có thể quản lý rủi ro một cách tốt hơn.

0

Tổng hợp

Tài chính

Cách tính giá trị pip

Giá trị pip cho một hợp đồng trên DMT5 được tính theo công thức:

Giá trị pip = giá trị điểm × khối lượng × mức hợp đồng

Với các tài khoản tổng hợp, giá trị pip được tính theo USD.

Đối với các tài khoản tài chính, giá trị pip tính theo đơn vị tiền tệ báo giá cho các cặp ngoại hối.

Ví dụ về cách tính

Giả sử bạn muốn giao dịch 1 lô Chỉ số biến động 75.

Công thức khoảng ký quỹ
Margin formula mobile
  1. Giá trị điểm được tính từ các chỉ số hiện tại của tài sản. Trong ví dụ này, chỉ số là 2, vì vậy giá trị điểm là 0,01.
  2. Cỡ hợp đồng là một lô tiêu chuẩn của Chỉ số biến động 75 = 1

Vậy giá trị pip của bạn là 0.01 USD.

Giả sử bạn muốn giao dịch 2 lot EUR/USD.

Công thức pip ngoại hối
Công thức pip ngoại hối
  1. Giá trị điểm được tính từ các chỉ số hiện tại của tài sản. Trong ví dụ này, chỉ số là 5, vì vậy giá trị điểm là 0,00001.
  2. Một lô ngoại hối tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị

Vậy giá trị pip của bạn là 2 USD.