Các công cụ của nhà giao dịch

Máy tính tiền ký quỹ

Dự toán khoản ký quỹ bạn cần để giữ các vị trí của mình. Kết quả phụ thuộc vào đòn bẩy, số lô và số dư tài khoản DMT5 của bạn.

Máy tính phí qua đêm

Tính phí duy trì qua đêm cho bất kỳ giao dịch mở nào. Khoản phí có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào tỷ giá hoán đổi của bạn.