ආපසු

තැන්පතු සහ ආපසු ගැනීම්

 1. තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා මට භාවිත කළ හැකි ගෙවීම් ක්‍රම මොනවාද?
 2. මගේ තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම් සැකසීමට කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
 3. අවම තැන්පතු හෝ ආපසු ගැනීමේ මුදල කොපමණද?
 4. මගේ මුදල් ආපසු ගැනීමේ සත්‍යාපන සබැඳිය කල් ඉකුත් වී ඇත. මම කළ යුත්තේ කුමක්ද?
 5. මගේ ගිණුමේ මුදල් ආපසු ගැනීමේ සීමාව ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?
 6. මගේ ණය කාඩ්පතේ​ තැන්පතු ප්‍රතික්ෂේප වූයේ ඇයි?
 7. මට මගේ තැන්පතු ප්‍රසාද දීමනාව ආපසු ලබා ගත හැකිද?
 8. මට Maestro හෝ Mastercard භාවිතයෙන් මුදල් ආපසු ගත නොහැක්කේ ඇයි?
 9. තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා ඔබ භාවිත කරන පරිවර්තන අනුපාත මොනවාද?
 10. මගේ මුදල් ආපසු ගැනීම අවලංගු කරන්නේ කෙසේද?
 11. මට මගේ මිතුරාගේ/පවුලේ සාමාජිකයෙකුගේ හර/ණය කාඩ්පත​ හෝ ඉ-පසුම්බිය හරහා තැන්පතු සිදු කළ හැකි ද?
 12. මට ආපසු ගැනීම් පිටුවේ කිසිදු ගෙවීම් ක්‍රමයක් නොපෙනෙන්නේ ඇයි?
 13. මට ක්‍රිප්ටෝ මුදල් තැන්පත් කිරීමට එම ලිපිනයම භාවිත කළ හැකි ද?
 14. ක්‍රිප්ටෝ මුදල් තැන්පත් කිරීමට මට මගේ Binance මුදල් පසුම්බිය භාවිත කළ හැකි ද?
 15. ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සඳහා අවම තැන්පතුව සහ ආපසු ගැනීම කුමක්ද?
 16. මට මගේ ගිණුමේ ඇති අරමුදල් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ ගිණුමකට මාරු කළ හැකිද?