ආපසු

ගිණුම

 1. මට​ මගේ පුද්ගලික​ තොරතුරු වෙනස් කළ හැක්කේ කෙසේද?
 2. මගේ ගිණුමේ මුදල් ඒකකය​ වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?
 3. මට මගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය වෙනස් කළ හැකි ද?
 4. මට ගිණුමක් සෑදිය නොහැක්කේ ඇයි?
 5. මට මගේ Google/Facebook/Apple ගිණුම් මුරපදය අමතක විය. මම මගේ Deriv ගිණුමට පුරනය වන්නේ කෙසේද?
 6. මගේ ගිණුම වසා දැමිය හැක්කේ කෙසේද?
 7. මම අලෙවිකරණ ඊ-තැපැල් දායකත්වයෙන් ඉවත් වන්නේ කෙසේද​?
 8. අක‍්‍රිය ගාස්තුවක් යනු කුමක්ද?
 9. මට ආයතනික හෝ ව්‍යාපාරික ගිණුමක් විවෘත කළ හැකි ද?
 10. මම මගේ ගනුදෙනු/ලාභ මත බදු ගෙවීමට අවශ්‍ය ද?
 11. මට Deriv ගිණුම් එකකට වඩා විවෘත කළ හැකි ද?
 12. API ටෝකනයක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?
 13. මම මගේ ගිණුමේ ස්වයං ව්‍යවර්තන සීමා සකසන්නේ කෙසේද?
 14. මගේ ස්වයං ව්‍යවර්තන සීමා සකස් කරන්නේ හෝ ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?
 15. මගේ Deriv ගිණුම නැවත සක්‍රීය​ කරන්නේ කෙසේද?
 16. මට මගේ ගිණුම සත්‍යාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ කවදා ද?
 17. මම මගේ ගිණුම සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේද?
 18. මට මගේ ගිණුම සත්‍යාපනය කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛන මොනවාද?
 19. මම මගේ ගිණුම සත්‍යාපනය කළ යුත්තේ ඇයි?
 20. මට මගේ ගිණුම සත්‍යාපනය නොකර ගනුදෙනු කළ හැකි ද​?
 21. සත්‍යාපනය කිරීමට​ කොපමණ කාලයක් ගතවේද?
 22. මගේ ලේඛන ප්‍රතික්ෂේප කළේ ඇයි?
 23. කිසියම් පද්ධති/වෙබ් අඩවි නඩත්තුවක් සිදුවෙමින් පවතී ද?