ආපසු

වංචා වැළැක්වීම

 1. තතුබෑම යනු කුමක්ද?
 2. තතුබෑම්/වංචාවලින් වැළකී සිටීමට කළ හැක්කේ මොනවාද?
 3. මගේ ගිණුම අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රධාන හේතු මොනවාද?
 4. මම තතුබෑම් වෙබ් අඩවි හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?
 5. මම තතුබෑම් ඊ-තැපෑලක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?
 6. වංචාකාරී සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?
 7. Deriv සතුව ඇති තතුබෑම් සම්පත් මොනවාද?
 8. මගේ ගිණුම වංචාවකට/තතුබෑම් උගුලකට හසු වුවහොත් Deriv මගේ පාඩුව පියවන්නේද?
 9. මම Deriv ලෙස පෙනී සිටින වලංගු වංචාකරුවෙකු වාර්තා කළහොත් මට ත්‍යාගයක් ලැබෙනවා ද?
 10. මට මගේ විස්තර හෝ ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් Deriv මා සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද?
 11. මා තතුබෑමක්ලට ලක් වී ඇත්නම් හෝ මගේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය අවදානමකට ලක් වුවහොත් මා කුමක් කළ යුතු ද?
 12. මගේ Deriv අයකැමි ගිණුමේ කිසියම් හඳුනා නොගත් ගනුදෙනුවක් සොයා ගත් විට කළ හැක්කේ කුමක්ද?
 13. Deriv හි නිල සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් මොනවාද?