ගෙවීම් ක්‍රම

අපි විවිධ තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීමේ විකල්ප සඳහා සහය දෙන්නෙමු.
අපගේ ගෙවීම් ක්‍රම සහ ඒවා භාවිත කරන ආකාරය ගැන තව දැන ගන්න.

ඔබේ තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම් පැය 24ක් ඇතුළත ක්‍රියාවට නැංවීම අපගේ අරමුණයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම සැකසුම් වේලාවන් සහ සීමා ඇස්තමේන්තු කළ අගයන් වන අතර අපගේ පාලනයෙන් බැහැර හේතු නිසා ඒවා වෙනස් විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඔබට ඉක්මනින් සහ බාධාවකින් තොර අත්දැකීමක් ලබා දීමට අපි සෑම උත්සාහයක්ම දරන්නෙමු.