เครื่องคำนวณค่าสวอป

เครื่องมือของเทรดเดอร์ลูกศรขวา

เครื่องคำนวณค่าสวอป

เครื่องคำนวณค่าสวอปของเราช่วยให้คุณประมาณการอัตราค่าสวอปที่ต้องจ่ายเพื่อเปิดตำแหน่งการค้าของคุณข้ามคืนบน Deriv MT5

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

0

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมสวอป

สำหรับสินทรัพย์สังเคราะห์ ราคาการเรียกเก็บค่าสวอปจะถูกคำนวณเป็นรายปีสำหรับตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขาย โดยจะอ้างอิงตามสูตรนี้:

ค่าธรรมเนียมสวอป = ปริมาณ×ขนาดสัญญา×ราคาสินทรัพย์× (อัตราค่าสวอป ÷ 100) ÷ 360

นี่ทำให้ได้ค่าธรรมเนียมสวอปออกมาเป็นสกุลเงิน USD

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณต้องการเก็บ 0.01 ล็อต ของดัชนี Volatility 75 ที่มีราคาสินทรัพย์ 400,000 USD และอัตราค่าสวอปที่ -7.5 โดยเก็บเอาไว้ 1 คืน

0.01
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 1
x
400,000
ราคาสินทรัพย์
x
( -7.5
อัตราค่าสวอป 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
อัตราค่าสวอปที่จะเรียกเก็บ
0.01
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 1
x
400,000
ราคาสินทรัพย์
x
( -7.5
อัตราค่าสวอป 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
อัตราค่าสวอปที่จะเรียกเก็บ
0.01
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 1
x
400,000
ราคาสินทรัพย์
x
( -7.5
อัตราค่าสวอป 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
อัตราค่าสวอปที่จะเรียกเก็บ
0.01
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 1
x
400,000
ราคาสินทรัพย์
x
( -7.5
อัตราค่าสวอป 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
อัตราค่าสวอปที่จะเรียกเก็บ
  1. ขนาดสัญญาคือหนึ่งล็อตมาตรฐานของดัชนี Volatility 75 = 1
  2. หากอัตราสวอปเป็นค่าบวก บัญชีของคุณจะได้รับโอนตามจำนวนเงินค่าสวอป แต่หากเป็นค่าลบ บัญชีของคุณจะถูกหัก

ดังนั้นคุณจะต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมสวอปเป็นจำนวน 0.83 USD เพื่อที่ให้สถานะการค้านั้นยังคงเปิดอยู่เป็นเวลาหนึ่งคืน