ආපසු

ගනුදෙනු කිරීම​

 1. forex යනු කුමක්ද?
 2. වෙළඳ භාණ්ඩ යනු මොනවාද​?
 3. කොටස් දර්ශක යනු මොනවාද​?
 4. ව්‍යුත්පන්න යනු මොනවාද​?
 5. වෙනස සඳහා ගිවිසුම් යනු මොනවාද (CFDs)?
 6. ඔබ ගනුදෙනු වේදිකා කීයක් ඉදිරිපත් කරනවාද?
 7. මගේ ගනුදෙනු උපායමාර්ගය ස්වයංක්‍රීය කරන්නේ කෙසේද?
 8. මගේ ගිණුමේ ගනුදෙනු සීමාවන් මොනවාද?
 9. සති අන්තයේ ගනුදෙනු කළ හැකි වත්කම් මොනවාද?
 10. multipliers යනු මොනවාද​?
 11. මම​ multipliers ගනුදෙනු කරන්නේ කෙසේද?