ආපසු

ගෙවීම් නියෝජිත

 1. Deriv ගෙවීම් නියෝජිත වැඩසටහන යනු කුමක්ද?
 2. Deriv ගෙවීම් නියෝජිත වැඩසටහන Deriv P2P හා සමාන ද?
 3. ගනුදෙනුකරුවන්ට ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
 4. ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු වීමට මට Deriv ගිණුමක් අවශ්‍ය ද?
 5. Deriv සඳහා ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු වීමට මම කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු ද?
 6. ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු ලෙස මට කොමිස් මුදලක් ලැබෙනවා ද​?
 7. ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු නියම කරන ලද කොමිස් සීමාවට වඩා වැඩි මුදලක් අය කරන්නේ නම් කුමක් සිදුවේ ද?
 8. ගෙවීම් නියෝජිතයින් Deriv හි සේවකයින් හෝ අනුබද්ධ පුද්ගලයින් ද​?
 9. ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු සහ ප්‍රිමියම් ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු අතර වෙනස කුමක්ද?
 10. ප්‍රිමියම් ගෙවීමේ නියෝජිතයෙකු විය හැක්කේ කාට ද?
 11. ප්‍රිමියම් ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු වීමට මට ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ ද?
 12. ප්‍රිමියම් ගෙවීම් නියෝජිතයාගේ සේවා භාවිත කිරීමේ පිරිවැය කොපමණද?
 13. ප්‍රිමියම් ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු හට​ වෙනත් ප්‍රිමියම් ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු වෙත​ තම සේවා සැපයිය හැකි ද?
 14. ගෙවීම් නියෝජිතයෙකුට අධි ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු වෙත ඔවුන්ගේ සේවා ලබා දිය හැකි ද?
 15. ගෙවීම් නියෝජිතයෙකුට වෙනත් ගෙවීම් නියෝජිතයින්ට තම සේවාව ලබා දිය හැකි ද?
 16. සියලුම Deriv ගනුදෙනුකරුවන්ට ගනුදෙනු සැකසීමට ප්‍රිමියම් ගෙවීම් නියෝජිතයින්ගෙන් සහය ලබා ගත හැකි ද?
 17. මගේ පිළිගත් ගෙවීම් ක්‍රම එක් කිරීම, ඉවත් කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම කරන්නේ කෙසේද?
 18. මට​ Deriv සේවාදායකයින්ට මගේ සේවාවන් ප්‍රචාරය කළ හැකිද?
 19. ගෙවීම් නියෝජිතයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු මට තවමත් මගේ ගිණුම සමඟ ගනුදෙනු කළ හැකිද?