ආපසු

Deriv MT5

 1. Deriv MetaTrader 5 (Deriv MT5) යනු කුමක්ද?
 2. ඔබේ ඩිජිටල් විකල්ප සහ CFD වේදිකා අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවාද?
 3. MT5 Derived, Financial සහ නිදහස් හුවමාරු ගිණුම් අතර ඇති වෙනස්කම් මොනවාද?
 4. මගේ Deriv MT5 සැබෑ මුදල් ගිණුමෙන් අරමුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද?
 5. මගේ Deriv MT5 පිවිසුම් විස්තර මගේ Deriv පිවිසුම් විස්තරවලට වඩා වෙනස් වන්නේ ඇයි?
 6. මගේ Deriv MT5 මුරපදය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?
 7. මගේ Deriv MT5 සැබෑ මුදල් ගිණුමට අරමුදල් තැන්පත් කරන්නේ කෙසේද?
 8. මම මගේ Deriv MT5 ගිණුමට පුරන්නේ කෙසේද?
 9. මගේ Deriv MT5 ගිණුම සඳහා ආයෝජක මුරපදයක් සකසන්නේ කෙසේද?
 10. මගේ Deriv MT5 සේවාදායකයේ නම කුමක්ද?
 11. Deriv MT5 හි ස්ථානයක් විවෘත කිරීමට අවම මුදල කොපමණ ද?
 12. මගේ Deriv MT5 ස්ථාන සෑම විටම පාඩුවකින් ආරම්භ වන්නේ ඇයි?
 13. ඔබ නිදහස් හුවමාරු Deriv MT5 ගිණුම් පිරිනමනවා ද​?
 14. මගේ Deriv MT5 ගිණුම නැවත සක්‍රීය​ කරන්නේ කෙසේද?
 15. මට මගේ Deriv MT5 ගිණුමේ උත්තෝලනය වෙනස් කළ හැකි ද?
 16. MT5 පර්යන්තයේ පෙන්වන වේලාව කුමක්ද?
 17. මට​ මගේ Deriv MT5 ඉතිහාසය බාගත කළ හැක්කේ කෙසේද?
 18. මට මගේ Deriv MT5 ගිණුම් ඉතිහාසය මකා දැමිය හැකි ද?
 19. මට මගේ Deriv MT5 demo ගිණුම කොපමණ කාලයක් භාවිත කළ හැකි ද?
 20. තවමත් මා සතුව​ ශේෂයක් තිබුණත් මගේ අක්‍රිය Deriv MT5 ගිණුම නිෂ්ක්‍රීය වෙයිද?
 21. මට මගේ Deriv MT5 ගිණුමේ මුදල් ඒකකය වෙනස් කළ හැකි ද​?
 22. මට මගේ Deriv MT5 ගිණුම සඳහා සේවාදායකය වෙනස් කළ හැකි ද?
 23. ඔබ Deriv MT5 හි ක්ෂුද්‍ර forex යුගල ලබා දෙනවා ද?
 24. ක්ෂුද්‍ර forex යුගල සඳහා වන​ අවම පරිමාව කුමක්ද?