Bianry.com đã đổi thương hiệu thành Deriv.com và sau đây là những thông tin bạn cần biết

Deriv platforms

Bạn có thể đã nghe tin về các nâng cấp thú vị chúng tôi đã đưa ra trên Binary.com gần đây. Phải, chúng tôi đã đổi thương hiệu thành Deriv.com như là một phần trong cam kết đổi mới của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm giao dịch trực tuyến của bạn.

Chúng tôi biết bạn có thể sẽ có vài thắc mắc về những thay đổi này, vì vậy sau đây là các giải đáp để làm sáng tỏ sự chuyển đổi của chúng tôi. Trong FAQ này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn lý do của việc đổi thương hiệu, cách sự chuyển đổi này sẽ thay đổi cách chúng tôi cung cấp dịch vụ, và ý nghĩa đối với bạn.

copyright ic

2021 Deriv | Đã đăng ký Bản quyền