ctraderderiv-ctrader

Tạo thêm tài khoản giao dịch

_t_Add account image_t_
_t_Add account image_t_

1. Đi tới trung tâm Trader’s hub và chọn tùy chọn Thực.

2. Trong trang Quyền chọn, Multipliers và CFD, tìm tài khoản giao dịch mới mà bạn muốn và nhấp Tạo.

Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để tiếp tục.

Đi tới Trader's Hub