ctraderderiv-ctrader

Tạo một tài khoản cTrader thực

_t_Add account image_t_
_t_Add account image_t_

1. Đi tới trung tâm Trader’s hub và chọn tùy chọn Thực.

2. Trong mục CFD, tìm Deriv cTrader và chọn Tạo.

Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để tiếp tục.

Đi tới Trader's Hub