ctraderderiv-ctrader

Nếu sau vài phút bạn không nhận được email từ chúng tôi, có thể đã có lỗi xảy ra:

Check email in your spam

Email có thể đã bị chuyển vào hòm thư spam (đôi lúc email sẽ bị thất lạc trong đó).

Email ID had a typo error

Hình như bạn đã nhập nhầm địa chỉ email.

Gave incorrect email ID

Địa chỉ email này khác với địa chỉ email bạn đã đăng ký với chúng tôi (có thể là tài khoản công việc hoặc tài khoản cá nhân thay vì tài khoản mà bạn đã đăng ký).

Firewall filter

Chúng tôi không thể gửi email đến địa chỉ này (thường là do tường lửa hoặc do bộ lọc).

Nhập lại email của bạn và thử lại