โปรแกรมรางวัลบั๊ก

ความปลอดภัยคือความร่วมมือ รายงานจุดบกพร่องและรับรางวัล

ประเภทของช่องโหว่

วิกฤต

ธุรกิจสำคัญ

ถึง $10,000*

ธุรกิจทั่วไป

ถึง $5,000*

ขอบธุรกิจ

ถึง $2,500*

*เราอาจจ่ายสูงกว่าสำหรับรายงานจุดบกพร่องที่สำคัญเป็นรายกรณีไป

Problemy o krytycznym znaczeniu stanowią ogromne ryzyko dla naszych klientów lub dla samej firmy Deriv. Często dotyczą one stosunkowo niskopoziomowych komponentów naszej infrastruktury. Na przykład:

 • Arbitralne wykonanie kodu/polecenia na serwerze w naszej sieci produkcyjnej
 • Dowolne zapytania dot. produkcyjnej bazy danych
 • Omijanie naszego procesu logowania, zarówno logowania za pomocą hasła, jak i uwierzytelniania dwuskładnikowego
 • Uzyskiwanie dostępu do poufnych danych użytkowników produkcyjnych i wewnętrznych systemów produkcyjnych
 • Luki w zabezpieczeniach związane z płatnościami, które mogą skutkować stratami poniesionymi przez naszych klientów i naszą firmę

สูง

ธุรกิจสำคัญ

ถึง $5,000

ธุรกิจทั่วไป

ถึง $2,500

ขอบธุรกิจ

ถึง $1,000

Problemy o dużym znaczeniu mają zazwyczaj węższy zakres niż problemy krytyczne, ale mogą narażać wrażliwe dane klientów i firmy na atak. Na przykład:

 • Skrypty XSS (skrypty między serwerami), które omijają zasady bezpieczeństwa treści (CSP)
 • Możliwość omijania weryfikacji, logowania się na konta lub urządzenia klientów, pozyskiwania poufnych danych klientów oraz wykonywania działań bez ich zgody
 • Uzyskiwanie dostępu do kodu back-end, plików cookie sesji wewnętrznej lub innych poufnych informacji
 • Wykorzystywanie błędów w logice interaktywnej, które mogą powodować straty u klientów

ปานกลาง

ธุรกิจสำคัญ

ถึง $500

ธุรกิจทั่วไป

ถึง $250

ขอบธุรกิจ

ถึง $100

Problemy o średnim poziomie zagrożenia umożliwiają hakerom uzyskać nieuprawniony dostęp z możliwością odczytu lub modyfikacji ograniczonej ilości wrażliwych danych. Dane te są zwykle mniej wrażliwe niż dane narażone na atak przez poważne błędy. Na przykład:

 • Możliwość dostępu do ograniczonej części poufnych informacji klientów, naszego kodu back-end lub informacji wewnętrznych na GitHubie.
 • XSS, które nie omijają CSP i nie wykonują nieautoryzowanych działań w sesji innego użytkownika
 • Fałszowanie żądań między serwerami lub między stronami (bez dostępu do naszej sieci wewnętrznej)
 • Przejęcie poddomeny

ต่ำ

เราจะให้รางวัลแก่รายงานเกี่ยวกับช่องโหว่ระดับต่ำ เฉพาะ หากพวกเขาช่วยเราแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่รุนแรง และเราจะตัดสินจำนวนรางวัลเป็นกรณีไป

Problemy o mniejszym znaczeniu narażają na ujawnienie bardzo ograniczonej ilości danych. Mogą wpływać negatywnie na oczekiwania co do sposobu działania, ale bez eskalacji uprawnień lub możliwości wywołania niezamierzonego zachowania. Na przykład:

 • Wyzwalanie stron błędów debugowania bez dowodu na możliwość wykorzystania lub uzyskania informacji wrażliwych
 • Fałszerstwo żądania międzywitrynowego (niekrytyczne)
 • Podatność na zagrożenia zależała od trudnych scenariuszy lub warunków wstępnych
 • Ujawnione dzienniki zawierające informacje poufne